Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji
na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.anngellsrun.pl realizowanych przez Stowarzyszenie AnngellsRun z siedzibą przy ul.Zegadłowicza 39b,50-226 Wrocław.

DEFINICJE

1. Administrator – StowarzyszenieAnngells Run z siedzibą przy ul. Zegadłowicza 39b,50-226 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000645936, NIP: 8943088751, REGON: 365843454.

2. Użytkownik – każda osoba fizycznaodwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilkuusług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. Cookies – oznacza daneinformatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownikkorzysta ze Strony.

4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwemStrony.

5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookieszamieszczane przez partnerów Administratora, za ppośrednictwem Strony.

6. Serwis​– strona internetowa dostępna pod adresem www.anngellsrun.pl

7. RODO – Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kkwietnia 22016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.Dane prywatne– są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej dozidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); dająca sięzidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalićbezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora,takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji,identyfikator internetowy lub jednego lub więcej czynników właściwychtożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej,kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej.

9.Dane wrażliwe– są to dane osobowe, które mogą ujawnić czyjeś pochodzenie rasowe lubetniczne, wyznanie, poglądy polityczne lub przekonania filozoficzne,przynależność związkową, informacje o stanie zdrowia lub dotyczące życiaseksualnego, dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznegozidentyfikowania osoby fizycznej.

10.Przetwarzanie– jest to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowychlub na zbiorach danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lubniezautomatyzowanych, takich jak: gromadzenie, utrwalanie, organizacja,strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie,konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianielub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie do organizacyjnych procedur iwyrównanie adresów struktur danych lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lubzniszczenie.

11.Osoba przetwarzająca dane– jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organprzetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

12.Odbiorca –jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ,którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są osobami trzecimi.Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramachkonkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem państw członkowskich, nie są uważaneza odbiorców; przetwarzanie danych osobowych przez powyższe organy publiczneodbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danychosobowych zgodnymi z celami przetwarzania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu uprawnienia:a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub też ograniczenia przetwarzania,b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,c. prawo do przenoszenia danych,d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonymcelu,jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeznas danych osobowych.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, byuczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach, zapisać się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

1. Korzystanie z serwisu www.anngellsrun.pla. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z celamianalitycznymi i statystycznymi, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzeniaroszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych Administratora.c. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane wlogachsystemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywaniachronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniachdotyczącychsystemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).Zebranew logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.

2. Formularze kontaktowe a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniuelektronicznych formularzy kontaktowych, poprzez adres mailowego anngallesrun@wp.pl.Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych doskontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownikmoże podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podaniedanych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania,a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danychjest dobrowolne.b. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługijegozapytania przesłanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych istatystycznych.3. Portale społecznościowea. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratoraprowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym wcelu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniuróżnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikamiza pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediachspołecznościowych.

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, wszczególności pliki tekstowe,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonesądo korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierająnazwę stronyinternetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowymorazunikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stroninternetowychSerwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stroninternetowych; wszczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu iodpowiedniowyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisukorzystają ze stroninternetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi nakażdejpodstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikamitymczasowymi, któreprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarkiinternetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przezczasokreślony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)„niezbędne” plikicookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagającychuwierzytelniania wramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramachSerwisu; c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobiekorzystania zestron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające„zapamiętanie”wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,np. wzakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaruczcionki,wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiającedostarczanieUżytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies wurządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdymczasiezmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienionewszczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies wustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowymzamieszczeniuw urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości isposobachobsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iwykorzystywanemogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców orazpartnerów OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowaniazamówienia,do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwuwzględemprzetwarzania danych.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdyprzetwarzanie jestniezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przednimi, a potym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisyprawa. Poupływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronioneprzeddostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w obrębie Europejskiego Okręgu Gospodarczego. Nie są udostępniane osobom trzecim wzwiązku z prowadzonymi przez nasze Stowarzyszenie działaniami organizacyjnymiczy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom.

PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZY DANYCH

Osoba, której danedotyczą ma prawo do:– dostępu do danych osobowych(Art . 15 RODO);– sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO);– usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);– ograniczenie przetwarzania danych osobowych (Art . 18 RODO);– przenoszenia danych osobowych (Art . 20 RODO);– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art . 21 RODO);– niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji;– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;– złożenia skargi: Urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193Warszawa; tel.: 22 531 03 00, faks: 22 531 03 01, adres e – mail:kancelaria@giodo.gov.pl;Powyższezasady zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 ParlamentuEuropejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osóbfizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływudanych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO)obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że daneosoboweprzetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przedewszystkim, żedostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakimjest toniezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to,bywszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynieprzezuprawnionych pracowników i współpracowników.DANE KONTAKTOWE1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail anngellrun@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możnaskontaktować się poprzez e-mail: bartosz.anngellsrun@wp.pl

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCIPolityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. ************************************************************************************************************************ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Twoje dane osobowe jako Administrator, Stowarzyszenie Anngells Run z siedzibąprzy ul. Zegadłiwicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisane do RejestruStowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000645936, NIP:8943088751, REGON: 365843454.
Skąd mamy Twoje dane?Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas dokonania zapisu na bieg lubtrening na stroniewww.anngellsrun.pl oraz podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na organizowanymprzez nas wydarzeniu.Czy musisz przekazywać nam swoje dane osobowe?Przy zapisach na naszej stronie internetowej oczekujemy od Ciebie podaniadanychniezbędnych do obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie(bieg lub trening biegowy), ale w każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzaniaprzez nas Twoich danych, wyklucza Cię to jednak z uczestnictwa w naszychwydarzeniach.Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy, by:1. Prowadzić obsługę wydarzeń:- informować Cię o imprezach, w których chcesz brać lub bierzesz udział;- odbierać od Ciebie niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;- informować Cię o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;- obsługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz;- kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszejfirmy;2. Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:- prowadzić analizy statystyczne.3. Ustalać i dochodzić ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi.Komu udostępniamyTwoje dane osobowe? Nie są udostępniane osobom trzecim w związku zprowadzonymi przez nasze Stowarzyszenie działaniami organizacyjnymi czymarketingowymi.
Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom. Twoje dane osobowe przetwarzane są w obrębie EuropejskiegoObszaru Gospodarczego.Jak długo przechowujemy Twoje dane?Twoje daneosobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ichprzetwarzanie. Wyjątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązkówwynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych irachunkowych, kiedy tomożemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych osobowych?W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ciszereguprawnień. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj.:prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ichprzetwarzania,prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniudecyzji, a takżeprawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawapowiedz nam otym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. PrzysługujeCi takżeprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawowniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanegoGeneralnymInspektorem Ochrony Danych Osobowych).Jak możesz się z nami skontaktować?Napisz do Inspektora Ochrony Danych: bartosz.anngellsrun@wp.pl