Polityka prywatnościPolityka
prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.anngellsrun.pl realizowanych przez Stowarzyszenie Anngells Run
z siedzibą przy ul. Trzmielowicka 14-19,
54-008 Wrocław.

DEFINICJE


1. Administrator – Stowarzyszenie
Anngells Run z siedzibą przy ul. Trzmielowickiej 14-19,
54-008 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000645936, NIP: 8943088751, REGON: 365843454.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna
odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


3. Cookies – oznacza dane
informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik
korzysta ze Strony.

4. Cookies Administratora – oznacza
Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem
Strony.

5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies
zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Strony.

6. Serwis​– strona internetowa dostępna pod adresem www.anngellsrun.pl

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.
Dane prywatne
– są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); dająca się
zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora,
takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jednego lub więcej czynników właściwych
tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej,
kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej.

9.
Dane wrażliwe
– są to dane osobowe, które mogą ujawnić czyjeś pochodzenie rasowe lub
etniczne, wyznanie, poglądy polityczne lub przekonania filozoficzne,
przynależność związkową, informacje o stanie zdrowia lub dotyczące życia
seksualnego, dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej.

10.
Przetwarzanie
– jest to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych
lub na zbiorach danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub
niezautomatyzowanych, takich jak: gromadzenie, utrwalanie, organizacja,
strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie,
konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie
lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie do organizacyjnych procedur i
wyrównanie adresów struktur danych lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub
zniszczenie.

11.
Osoba przetwarzająca dane
– jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ
przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

12.
Odbiorca –
jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ,
którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są osobami trzecimi.
Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem państw członkowskich, nie są uważane
za odbiorców; przetwarzanie danych osobowych przez powyższe organy publiczne
odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych zgodnymi z celami przetwarzania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu
uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub też ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym
celu,
jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez
nas danych osobowych.

2. Podanie
przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by
uczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach, zapisać się do
newslettera lub skontaktować się z Administratorem.CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE


1. Korzystanie z serwisu www.anngellsrun.pl


a. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z celami
analitycznymi i statystycznymi, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia
roszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych Administratora.
c. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w
logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach
dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
Zebrane
w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.

2. Formularze kontaktowe


a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych, poprzez adres mailowego anngallesrun@wp.pl.
Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik
może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych
jest dobrowolne.
b. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi
jego
zapytania przesłanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych i
statystycznych.


3. Portale społecznościowe


a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).
Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w
celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami
za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
społecznościowych.

PLIKI COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone

do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz
unikalny numer.


2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron
internetowych
Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)
tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c)
utrzymanie sesji
Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach
Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)
„niezbędne” pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w
ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach
Serwisu; c)
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze
stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające
„zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające
dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).


6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania
zamówienia,
do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem
przetwarzania danych.


2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
nimi, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w
obrębie
Europejskiego Okręgu Gospodarczego. Nie są udostępniane osobom trzecim w
związku z prowadzonymi przez nasze Stowarzyszenie działaniami organizacyjnymi
czy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom.PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZY DANYCH

Osoba, której dane
dotyczą ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych
(Art . 15 RODO);
– sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO);
– usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);
– ograniczenie przetwarzania danych osobowych (Art . 18 RODO);
– przenoszenia danych osobowych (Art . 20 RODO);
– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art . 21 RODO);
– niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji;
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– złożenia skargi: Urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa; tel.: 22 531 03 00, faks: 22 531 03 01, adres e – mail:
kancelaria@giodo.gov.pl;

Powyższe
zasady zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO)
obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH1.
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane
osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede
wszystkim, że
dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim
jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to,
by
wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie
przez
uprawnionych pracowników i współpracowników.

DANE KONTAKTOWE


1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail anngellrun@wp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: bartosz.anngellsrun@wp.plZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

************************************************************************************************************************


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe jako Administrator, Stowarzyszenie Anngells Run z siedzibą
przy ul. Trzmielowickiej 14-19, 54-008 Wrocław, wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000645936, NIP:
8943088751, REGON: 365843454.


Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas dokonania zapisu na bieg lub
trening na stronie
www.anngellsrun.pl oraz podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na organizowanym
przez nas wydarzeniu.

Czy musisz przekazywać nam swoje dane osobowe?


Przy zapisach na naszej stronie internetowej oczekujemy od Ciebie podania
danych
niezbędnych do obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie
(bieg lub trening biegowy), ale w każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzania
przez nas Twoich danych, wyklucza Cię to jednak z uczestnictwa w naszych
wydarzeniach.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?


Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy, by:
1. Prowadzić obsługę wydarzeń:
- informować Cię o imprezach, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
- odbierać od Ciebie niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;
- informować Cię o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;
- obsługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz;
- kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej
firmy;
2. Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:
- prowadzić analizy statystyczne.
3. Ustalać i dochodzić ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi.

Komu udostępniamy
Twoje dane osobowe?

Nie są udostępniane osobom trzecim w związku z
prowadzonymi przez nasze Stowarzyszenie działaniami organizacyjnymi czy
marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom. Twoje dane osobowe przetwarzane są w obrębie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane
osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich
przetwarzanie. Wyjątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych, kiedy to
możemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.


Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci
szereg
uprawnień. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z
RODO, tj.:
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa
powiedz nam o
tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje
Ci także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo
wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego
Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak możesz się z nami skontaktować?


Napisz do Inspektora Ochrony Danych: bartosz.anngellsrun@wp.pl